Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WS RUNNING & BOOTCAMP

Wouter van Riet, handelende onder de naam WS Running & Bootcamp (hierna: WS), zaakdoende te Muntendam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62170074.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een lid die deelneemt aan een hardlooptraining en/of outdoor/indoor work-out (een Bootcamp), aangeboden en/of verzorgd door WS en WS.
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk abonnement en elk programma of losse les dat een lid recht geeft op deelname aan een training van, aangeboden of verzorgd door WS.
  • Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
  • WS heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van WS en zal op worden verstrekt aan een lid.
  • Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onredelijk bezwarend wordt geacht door de rechter of  op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven. In dat geval zullen partijen een vervangende bepaling overeenkomen waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de strekking en inhoud van de vernietigde bepaling.
 1. OVEREENKOMST
  • Een overeenkomst tussen WS en een lid ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit registratie van een lid.
  • Voor WS ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een lid aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
  • Wijziging van een overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van WS. Wijziging van een overeenkomst kan voor een lid administratiekosten met zich meebrengen.
  • Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • Bij blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan het lidmaatschap worden opgeschort. WS heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
  • De overeenkomst is maandelijks opzegbaar met in achtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 1. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING
  • Een lid is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij het aangaan van de overeenkomst.
  • De actuele prijzen van het inschrijfgeld en de abonnementen staan op de website van WS. WS heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. Gewijzigde prijzen gelden pas nadat WS het lid hiermee in kennis heeft gesteld.
  • Een lid is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen zonder rekening te houden met een opzegtermijn indien WS het lidmaatschapsgeld verhoogt.
  • Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen maandelijks bij vooruitbetaling te geschieden op het op de factuur vermelde rekeningnummer en binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn.
  • Een losse les dient vooraf ineens te worden betaald.
  • Indien een lid niet binnen de gestelde termijn betaalt, is WS gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Tevens is WS gerechtigd een derde in te schakelen teneinde volledige betaling te bewerkstelligen. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een lid alle (gerechtelijke) kosten, die WS of een door WS ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een lid aan WS verschuldigd is, aan WS verschuldigd.
  • WS heeft het recht om alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten indien een lid niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

4. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN TRAINING

  • WS is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van WS.
  • WS heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In geval dit vaker dan tweemaal per maand gebeurt worden in rekening gebrachte lessen gecrediteerd.
  • Buitengewone omstandigheden leveren voor WS altijd overmacht op en ontheffen WS van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Bij blijvende overmacht is WS ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen. In dat geval is een lid gerechtigd de overeenkomst zonder opzegtermijn te ontbinden.
  • Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. WS is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een les door gevaarlijke weersomstandigheden.
  • Indien een lid zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door WS van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van het lid.


5. ONTBINDING EN OPSCHORTING

  • WS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  • een lid de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst WS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat een lid de verplichtingen niet zal nakomen;
  • een lid bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Indien door de vertraging aan de zijde van een lid niet langer kan worden gevergd dat WS de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is WS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
  • Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van WS kan worden gevergd, is WS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
  • Indien de ontbinding aan een lid toerekenbaar is, is WS gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
  • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WS op een lid onmiddellijk opeisbaar.
  • Indien WS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  • Indien WS tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl het lid, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
  • WS is tevens gerechtigd de overeenkomst, zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn indien over een lid de schuldsanering is uitgesproken of in een andere omstandigheid verkeert  waardoor het lid niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. De vorderingen van WS op het lid zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 1. AANSPRAKELIJKHEID
  • Deelname aan een training geschiedt op eigen risico.
  • WS, diens medewerkers, trainers of door WS ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een lid dat deelneemt aan een training, tenzij sprake is van grove opzet of schuld.
  • WS is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een lid oploopt tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Een lid dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training. Indien een Iid gezondheidsklachten heeft, of indien een lid een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een lid advies in te winnen bij een arts.
  • WS is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training.
  • WS behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
  • Een lid doet hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

 1. KLACHTEN
  • Een lid dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van WS zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij WS te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat het lid de gebreken of schade heeft geconstateerd.De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
  • WS beantwoordt de door een lid ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst.
  • Indien de klacht gegrond blijft kan WS naar eigen inzicht bepalen of het gebrek wordt hersteld, de klacht op een andere manier wordt opgelost of restitutie van (een deel van) het lidmaatschapsgeld zal plaatsvinden.

 1. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
  • Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
  • Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van WS, tenzij de wet anders bepaalt.